ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Acil Serviste Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumlar [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 14-20 | DOI: 10.5505/ktd.2018.17136

Acil Serviste Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumlar

Filiz Özel1, Sevgin Samancıoğlu Bağlama2
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, acil servis hemşirelerinin ağrı yönetiminde sağlık bakım sistemlerine, sağlık ekibine ve hastaya bağlı engellerin belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Mayıs 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında iki devlet hastanesinin acil servislerinde çalışan hemşireler (n=81) oluşturmuştur. Araştırmada Tanımlayıcı Özellikler Veri Formu ve acil serviste ağrı yönetimini engelleyen durumları içeren 13 ifadeden oluşan Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumları Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %39.5’inin 26-35 yaş arası; %30.9’unun önlisans veya lisans mezunu ve %63.0’ünün 1 yıl ve altında acil serviste çalışma yılına sahip olduğu saptanmıştır. Ağrı yönetiminde engellere bakıldığında en yüksek düzeyde sağlık bakım sistemlerine bağlı engeller olduğu; bunu sağlık ekibine bağlı engeller ile daha düşük düzeyde hastaya bağlı engellerin izlediği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, acil servislerde ağrı yönetimine ilişkin kurumlarda düzenlemeler ve sürekli eğitimler önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ağrı yönetimi, engeller

Pain Management Barriers in Emergency Deparment

Filiz Özel1, Sevgin Samancıoğlu Bağlama2
1Kastamonu University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Turkey
2Gaziantep University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the barriers to managing the pain of nurses who work in emergency departments.
METHODS: The study sample included nurses (n=81) who worked in the emergency departments of two state hospitals between May, 2015 and May, 2016. The study was conducted using a Descriptive Characteristics Data Form, and an Assessment Form for Barriers to Pain Management, which includes 13 statements regarding barriers to pain management for nurses who work in emergency departments. The data were evaluated using descriptive statistical methods and the Kruskal–Wallis test.
RESULTS: Of the nurses, 39.5% were 26 to 35 years old, 30.9% held associate or bachelor's degrees, and 63.0% had been working in the emergency department for one year or less. Regarding the barriers to pain management, institutional barriers ranked first and were followed by barriers created by health care professionals, and then barriers created by the patients themselves.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regulations should be written and continuing education should be provided in the institutions regarding pain management for nurses in emergency departments.

Keywords: Emercency department, pain management, barriers

Filiz Özel, Sevgin Samancıoğlu Bağlama. Pain Management Barriers in Emergency Deparment. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 14-20

Sorumlu Yazar: Filiz Özel, Türkiye
LookUs & Online Makale