ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Darbe girişiminin kliniğimizdeki preterm doğum oranlarına etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 85-90 | DOI: 10.5505/ktd.2019.14890

Darbe girişiminin kliniğimizdeki preterm doğum oranlarına etkisi

şener gezer1, Huseyin Kiyak2, olgu bafalı3, Gökalp Şenol2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Koceli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Amasya Suluova Devlet hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Amasya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 15 temmuz darbe girişiminin preterm doğum oranları ve kötü obstetrik sonuçlar ile ilişkisini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 15-25 temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşen tekiz, canlı, 20 hafta ve 500 gram üzeri 438 doğum, 1 sene önce aynı tarihlerde gerçekleşen 418 doğum ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Doğum yılına göre gebelik haftası ortalamaları, preterm doğum, bebeklerin kilo ortalamaları, cinsiyetleri ve doğum şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. 2016 yılında yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı görülen bebeklerin oranı, 2015 yılından anlamlı olarak düşüktü. Uyruklara göre alt değerlendirme yapıldığında ise Suriye uyruklularda gebelik haftası ortalaması Türkiye uyruklulardan anlamı oranda düşük, preterm doğum ve normal doğum oranı daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada darbe girişiminin ve sonrasında oluşan kaotik ortamın yarattığı akut stres preterm doğum, düşük doğum tartısı gibi kötü obstetrik sonuçlarla ilişkilendirilememiştir ancak suriyeli mülteci gruptaki artmış preterm eylem oranı bu hastaların kötü yaşam koşulları,yaşanan kronik strese veya erken gebelik haftasında yaşanan strese bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Darbe girişimi, akut stres, preterm Doğum

Impact of coup attempt on preterm delivery rates in our clinic

şener gezer1, Huseyin Kiyak2, olgu bafalı3, Gökalp Şenol2
1Kocaeli Univesty School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kocaeli, Turkey
2University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology, Amasya Suluova State Hospital, Amasya, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the preterm delivery rates and their relation to poor obstetric outcomes of 15 June coup attempt.
METHODS: 438 single live births over 500 grams and 20 weeks between 15-25 June 2016 was compared with 418 births occured the same time year ago.
RESULTS: No statistically significant difference was found between gestational week averages, preterm birth, average of babies' weight, gender and birth type according to birth year. The proportion of infants who needs newborn intensive care in 2016 is significantly lower than in 2015.
When sub-evaluation was made according to nationalities, the mean gestational age was significantly lower,preterm delivery and vaginal birth rate were significantly higher in the Syrian pregnants.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the acute stress caused by the chaotic environment of the coup attempt was not associated with poor obstetric outcomes such as preterm delivery and low birth weight but the rate of increased preterm labor in the Syrian refugee group may be due to the poor living conditions of these patients, the chronic stress which they live, or the stress that occurs during the early gestational week.

Keywords: Coup attempt, acute stress, preterm delivery

şener gezer, Huseyin Kiyak, olgu bafalı, Gökalp Şenol. Impact of coup attempt on preterm delivery rates in our clinic. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 85-90

Sorumlu Yazar: şener gezer, Türkiye
LookUs & Online Makale