ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kardiyojenik Şok ile Komplike Olmuş ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastalarda C-reaktif proteinin Albümin Oranına Prognostik Etkinliği [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 134-141 | DOI: 10.5505/ktd.2019.14238

Kardiyojenik Şok ile Komplike Olmuş ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastalarda C-reaktif proteinin Albümin Oranına Prognostik Etkinliği

TUFAN CINAR1, VEYSEL OZAN TANIK2, Cengiz Burak3, Mahmut Yesin4, Metin Çağdaş4, yavuz karabağ4, Ibrahim Rencüzoğulları4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Kars, Türkiye
4Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kars, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, yakın zamanda geliştirilen enflamasyon dayalı risk indeksi olan C-reaktif proteinin (CRP) /Albümin oranının (CAR), pompa yetersizliğine bağlı kardiyojenik şok ile komplike olmuş ST yükselmeli miyokard enfarktüs hastalarında (STYME) prognostik bir değere sahip olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer perkutan koroner girişim uygulanmış ve kardiyojenik şok ile komplike olmuş 79 ardışık STYME hastası geriye dönük olarak çalışmaya alındı.

BULGULAR: Hastane içi takip sırasında 79 hastanın 40'ı (% 50,6) öldü. Ortalama CAR değeri sağ kalımı olmayanlarda sağ kalanlarına göre anlamlı derecede yüksekti (8.58 [4.68–12.25] vs. 4.67 [4.21–6.03]; p <0.001). Çok değişkenli regresyon analizi, CAR'ın hastane içi mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olduğunu ortaya koydu (HR: 1.053, % 95 CI: 1.006-1.101; p = 0.027). Kaplan-Meier analizi, CAR ≥8.4 olan hastaların ölüm sıklığı CAR <8.4 olanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdi (p <0.001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, kardiyojenik şok ile komplike olmuş STYME hastalarında CAR'ın hastane içi mortalite için prognostik bir değere sahip olduğunu gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein / albümin oranı, ST yükselmeli miyokard enfarktüsü, kardiyojenik şok.

Prognostic Efficacy of C-reactive protein to Albumin Ratio in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock

TUFAN CINAR1, VEYSEL OZAN TANIK2, Cengiz Burak3, Mahmut Yesin4, Metin Çağdaş4, yavuz karabağ4, Ibrahim Rencüzoğulları4
1Health Science University, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Turkey, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Ankara, Turkey
3Kafkas University Medical Faculty, Department Of Cardiology, Kars, Turkey
4Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate whether C-reactive protein (CRP) to albumin ratio (CAR), recently developed inflammation based risk index, has a prognostic value in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI) complicated by cardiogenic shock due to a pump failure.

METHODS: We retrospectively enrolled 79 consecutive STEMI patients who underwent a primary percutaneous coronary intervention and complicated by cardiogenic shock.
RESULTS: During the in-hospital course, 40 of the 79 patients (50.6%) died. The mean value of CAR was significantly higher in patients with non-survivors than those who survived (8.58 [4.68–12.25] vs. 4.67 [4.21–6.03]; p<0.001). A Cox multivariate regression analyses revealed that the CAR was an independent predictor of the in-hospital mortality (HR: 1.053, 95%CI: 1.006-1.101; p=0.027). Kaplan-Meier analysis showed that the patients with CAR≥8.4 had a significantly higher the incidence of death compared to those with CAR<8.4 (p<0.001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study is the first to demonstrate that the CAR may have a prognostic value for the in-hospital mortality in patients with STEMI complicated by cardiogenic shock.

Keywords: C-reactive protein to albumin ratio, ST elevation myocardial infarction, cardiogenic shock.

TUFAN CINAR, VEYSEL OZAN TANIK, Cengiz Burak, Mahmut Yesin, Metin Çağdaş, yavuz karabağ, Ibrahim Rencüzoğulları. Prognostic Efficacy of C-reactive protein to Albumin Ratio in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 134-141

Sorumlu Yazar: TUFAN CINAR, Türkiye
LookUs & Online Makale