ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Ailesel Akdeniz Ateşinde prohepsidin seviyeleri: Demir metabolizmasının rolü var mı? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 91-96 | DOI: 10.5505/ktd.2019.09481

Ailesel Akdeniz Ateşinde prohepsidin seviyeleri: Demir metabolizmasının rolü var mı?

Şükrü Özaydın1, Alparslan Tanoğlu2, Mustafa Kaplan2, Tolga Düzenli2, Levent Demirtürk3, Kemal Öncü4, Osman Metin İpçioğlu5, Melih Özel6, Ahmet Kemal Gürbüz7, Yusuf Yazgan2
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Emsey Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
4Medicalpark Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye.
5Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul, Türkiye.
6Anadolu Sağlık Merkezi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
7Bayındır Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Ailesel Akdeniz Ateşi sistemik otoinflamatuar bir hastalıktır. Hepsidin ise demir metabolizamasında rol oynayan inflamasyon ve enfeksiyonda yükselen bir peptiddir. Biz çalışmamızda Ailesel Akdeniz Ateşi ataklarında hepsidin düzeylerini ve hastalık patogenezinde hepsidinin olası rolünü araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 42 erkek hasta ve 28 erkek kontrol dahil edildi. Hastaların ataklı ve ataksız dönemlerinden ve kontrol hastalarından prohepsidin, interlökin-6, serum demiri, serum demir bağlama kapasitesi, ferritin, fibrinojen ve eritrosit sedimantasyon oranı değerleri analiz edildi.
BULGULAR: Hasta grubunun serum prohepsidin seviyeleri kontrol grubuna göre düşük iken, IL-6 seviyeleri hasta grubunda anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). Serum prohepsidin ve IL-6 seviyeleri atak periyodunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.01); atak sonrası dönemde IL-6 anlamlı olarak azalırken prohepsidinde anlamlı azalma gözlenmedi. Prohepsidin ve IL-6 seviyeleri arasında korelasyon saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Demir metabolizmasının Ailesel Akdeniz Ateşi patogenezinde inflamatuar mekanizmalara katkısal rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, inflamasyon, prohepsidin

Prohepcidin levels in Familial Mediterranean Fever: Possible effect of iron metabolism?

Şükrü Özaydın1, Alparslan Tanoğlu2, Mustafa Kaplan2, Tolga Düzenli2, Levent Demirtürk3, Kemal Öncü4, Osman Metin İpçioğlu5, Melih Özel6, Ahmet Kemal Gürbüz7, Yusuf Yazgan2
1Gulhane Training and Research Hospital, Department of Oncology, Ankara, Turkey.
2Sultan Abdulhamid Han Training And Research Hospital, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey.
3Emsey Hospital, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey.
4Medicalpark Hospital, Department Of Gastroenterology, Kocaeli, Turkey.
5Sultan Abdulhamid Han Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry, Istanbul, Turkey.
6Anatolian Health Center, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey.
7Bayındir Hospital, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Familial Mediterranean Fever (FMF) is a systemic autoinflammatory disorder. Hepcidin is an acid peptide mainly involved in iron regulation that increases by inflammation and infection. In this study; we aimed to evaluate the relationship between the hepcidin levels and FMF attacks, and to determine the likely role of hepcidin in the diagnosis of the disease.
METHODS: 42 male patients and 28 healthy male controls were included in the study. Prohepcidine, interleukin-6 (IL-6), serum iron, serum iron binding capacity, ferritin, fibrinogen and erythrocyte sedimentation rate were analyzed.
RESULTS: Prohepcidin levels was significantly lower in patient group than control group, wheras IL-6 levels was significantly higher (p<0.05). Serum prohepcidin and IL-6 levels had increased significantly (p<0.01) during the attack; however prohepcidin maintained after the attack but serum IL-6 level had significantly decreased. There was no correlation between prohepcidin and IL-6 levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Iron metabolism may contribute to the FMF pathogenesis in addition to inflammatory mechanisms.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, inflammation, prohepcidin

Şükrü Özaydın, Alparslan Tanoğlu, Mustafa Kaplan, Tolga Düzenli, Levent Demirtürk, Kemal Öncü, Osman Metin İpçioğlu, Melih Özel, Ahmet Kemal Gürbüz, Yusuf Yazgan. Prohepcidin levels in Familial Mediterranean Fever: Possible effect of iron metabolism?. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 91-96

Sorumlu Yazar: Şükrü Özaydın, Türkiye
LookUs & Online Makale