ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Perkütan nefrolitotomi'ye 2. basamak devlet hastanesinde başlamak güvenli ve etkin mi?: ilk 60 vaka [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 115-124 | DOI: 10.5505/ktd.2019.05826

Perkütan nefrolitotomi'ye 2. basamak devlet hastanesinde başlamak güvenli ve etkin mi?: ilk 60 vaka

Fatih Bıçaklıoğlu1, Murat Yavuz Koparal2, Ender Cem Bulut3
1İzmit SEKA Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Rize
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada uzmanlık eğitimi sonrası PNL’ye ilk kez 2. basamak devlet hastanesinde başlayan bir cerrahın bu cerrahide yetkinliğe ulaşıldığı düşünülen ilk 60 vakasının sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirerek PNL’ye 2. basamak hastanelerinde güvenli ve etkin bir şekilde başlanabileceğini değerlendirmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya perkütan nefrolitotomi yapılan 60 renal ünite (58 hasta) dahil edildi. Tüm hastalara prone pozisyonda standart (30Fr) perkütan nefrolitotomi 25 Fr rijit nefroskop ve pnömotik litotriptör ile uygulandı. Yaş, cinsiyet, opere edilen taraf gibi hastaya ilişkin veriler ile birlikte taş yükü, taş sayısı, taşın lokalizasyonu, renal akses lokalizasyonu ve sayısı, operasyon süresi, postop komplikasyonlar, kan transfüzyonu gereksinimi, başarı oranı, hastanede kalış süresi ve ek tedavi gereksinimleri gibi veriler retrospektif olarak toplandı.
BULGULAR: Hastaların 43 (%74) ‘ü erkek, 15 (%26)’i kadın olup yaş ortalaması 47,8 ± 10,5 (22-67) idi. Taşların 20 (%33,3)’si basit taşlarken 40 (%66,7)’ı kompleks taşlardı. Ortalama taş yükü 8,4 cm2 ve ortalama Hounsfield Ünite (HU) 1121 ± 267 idi. Ortalama ameliyat süresi 125 ± 34 dakika idi. Hastalar ortalama 4,4 ± 2 (2-12) gün hastanede yattı. %26,7 renal ünitede komplikasyon görülürken Clavien grade 4 ve 5 komplikasyon görülmedi. Ek girişimlerle birlikte %90 başarı (taşsızlık + klinik önemsiz rezidüel fragmanlar) elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PNL’ye 2. basamak devlet hastanelerinde güvenli ve etkin bir şekilde literatürle uyumlu komplikasyon ve başarı oranları ile başlanabileceği düşünülmekte olup konu ile ilgili prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek Taşı, İkinci Basamak Hastane, Perkütan Nefrolitotomi

Fatih Bıçaklıoğlu, Murat Yavuz Koparal, Ender Cem Bulut. Perkütan nefrolitotomi'ye 2. basamak devlet hastanesinde başlamak güvenli ve etkin mi?: ilk 60 vaka. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 115-124

Sorumlu Yazar: Fatih Bıçaklıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale