ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İletişim Becerilerine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 130-140 | DOI: 10.5505/ktd.2019.04934

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İletişim Becerilerine Etkisi

Ayfer Açıkgöz1, Merve Ezen1, Büşra Emir2, Ayşe Özkaraman3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd, Eski̇şehi̇r, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Abd, Eski̇şehi̇r, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Abd, Eski̇şehi̇r, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İletişimde her gün daha fazla önem kazanan sosyal medyanın olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; iletişimi azaltması ve insanların yüz yüze ilişki kurmasını engellemesidir. Bu olumsuzluklar özellikle yüz yüze iletişimin elzem olduğu hemşirelik gibi mesleklerde daha fazla önemlidir. Günümüz hemşirelik öğrencilerinin; internetin olduğu yıllarda dünyaya gelen ve tüm yaşamlarını dijital ortamda geçiren bir nesil olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun belirlenmesi gerekir. Çalışmamız hemşirelik öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının iletişim becerilerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yaz Okulu Döneminde ders alan 175 hemşirelik öğrencisinden, çalışmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 104 öğrenci ile tamamlandı. Yaz okuluna dış üniversitelerden gelen öğrenciler eğitim-öğretimdeki farklılıkların çalışma sonucuna yansımasını önlemek amacıyla araştırma kapsamı dışında bırakıldı. Veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, “İletişim Becerileri Envanteri” kullanıldı. Verilerin analizi IBM SPSS 21 paket programı ile yapıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile ölçek puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında; cinsiyet ile iletişim becerileri arasında önemli bir ilişki bulundu (p=0.001). Öğrencilerin %96,2’sinin sosyal medya üyeliği vardı. Sosyal medyada harcadıkları süre ile toplam SMBÖ puanları arasında önemli bir ilişki bulundu (p=0.000). Ölçeklerin arasındaki ilişkiye bakıldığında öğrencilerin sosyal medya bağımlılıkları ile iletişim becerileri arasında önemli bir ilişki olmadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının iletişim becerilerini etkilemediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Sosyal medya, iletişim becerileri

Effect of social media dependence of nursing students on communication skills

Ayfer Açıkgöz1, Merve Ezen1, Büşra Emir2, Ayşe Özkaraman3
1Eskisehir Osmangazi University,faculty Of Health Sciences, Department Of Child Health And Disease Nursing
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Biostatistics
3Eskişehir Osmangazi University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Medical Nursing

INTRODUCTION: Social media, which gains more importance in communication every day, has negative aspects as well as positive aspects. Some of these are reducing communication and hindering people's face-to-face interaction. These negativities are more important especially in occupations such as nursing where face-to-face communication is essential. It is necessary to identify this situation when it is considered that today's nursing students belong to a generation who are born into a world with internet and who spend all their lives in the digital environment. Our study was conducted to identify the effect of social media dependence of nursing students on communication skills.

METHODS: The survey was completed with 104 students from 175 nursing students attending Eskişehir Osmangazi University School of Health Sciences and who were at school and volunteered to participate in the study during the Summer School period, on August 24-25, 2017, which was the days that the study was performed. Students from the other universities for summer school were excluded from the research to prevent differences in education and training to reflect the results of the study. “Personal Information Form”, “Social Media Addiction Scale (SMAS)”, “Communication Skills Inventory (CSI)” were used to collect data. Data was analyzed using the IBM Statistical 21.0.
RESULTS: When the relationship between the descriptive characteristics of students and scale scores is examined, a significant relationship between the sexuality and communication skills has been found. 96.2% of the students had social media subscriptions. It has been found that there is a significant relationship between the amount of time a student spent on social media and the total SMAS scores. When the relationship between the scales was examined, it was found that there was no significant correlation between the social media dependence and the communication skills.
DISCUSSION AND CONCLUSION:
It was determined that the students' social media addictions didn't affect communication skills.

Keywords: Nursing, social media, communication skills

Ayfer Açıkgöz, Merve Ezen, Büşra Emir, Ayşe Özkaraman. Effect of social media dependence of nursing students on communication skills. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 130-140

Sorumlu Yazar: Merve Ezen, Türkiye
LookUs & Online Makale