ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Travmatik hemotoraks ve pnömotoraks tedavisinde küçük çaplı trokarlı göğüs tüplerinin etkinliğinin değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 72-75 | DOI: 10.5505/ktd.2018.04880

Travmatik hemotoraks ve pnömotoraks tedavisinde küçük çaplı trokarlı göğüs tüplerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Aykut Eliçora
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Göğüs tüpleri temel olarak plevral boşlukta biriken hava veya sıvıyı drene etmek için kullanılmaktadır. Tüp torakostomi acil durumlarda hayat kurtarıcı bir prosedürdür. Göğüs tüpünün yerleştirilmesinde trokarlı ve trokarsız olmak üzere başlıca iki teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada toraks travması nedeniyle tüp torakostomi uygulanan hastalarda trokarlı ve trokarsız tekniğin etkinlik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2012-2017 yılları arasında görev yaptığım üç farklı merkezde toraks travması nedeniyle tüp torakostomi uyguladığım 145 olgu retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızda iki grup oluşturuldu. Grup A; 20 French (F) (Bıçakcıoğlu, Türkiye trokarlı göğüs tüpü, grup B; 32F (Bıçakcıoğlu,Türkiye) trokarsız göğüs tüpü takılan hastalardan oluşmaktaydı.
BULGULAR: Hastaların yaşları 19 ile 77 arasında değişmekteydi (ortalama yaş 56,8±10,6).. Gruplar arasında yaş, cinsiyet dağılımı açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P= 0,410). Tüp malpozisyonu, tüp komplikasyonu, ampiyem, ek tüp gereksinimi açısından değerlendirildiğinde her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trokarlı ve trokarsız teknik karşılaştırıldığında trokarlı teknik travma nedeniyle başvuran hastalarda daha hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs tüpü, hemotoraks, pnömotoraks,.travma

Evaluation of the small diamater trochar chest tube efficacy in management of traumatic hemothorax and pneumothorax

Aykut Eliçora
Bulent Ecevit University School Of Medicine, Thoracic Surgery Department, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Chest tubes are mainly used to drain air or fluid that accumulates in the pleural space. Tube thoracostomy is a life-saving procedure in an emergency. In chest tube placement, two main techniques are used as with trochar and without trochar. In this study, it was aimed to compare the techniques with trochar and without trochar in terms of efficacy in patients who underwent tube thoracostomy due to thoracic trauma.
METHODS: ; In this study, 145 patients to whom I applied tube thoracostomy due to thoracic trauma at three different centers where I worked between the years of 2012-2017 were examined retrospectively. Two groups were created in our study. Group A was consisted of 20 French (F) (Bıçakcıoğlu, Turkey) chest tube with trochar, Group B was consisted of 32F (Bıçakcıoğlu, Turkey) patients with chest tube without trochar.
RESULTS: The ages of the patients ranged from 19 to 77 (mean age 56.8 ± 10.6).. There was no statistically significant difference between the groups in terms of age and sex distribution (P = 0.410). There was no significant difference between the two groups in terms of tube malposition, tube complication, empyema and additional tube requirement (p> 0,005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the techniques with trochar and without trochar were compared, the technique with trochar provides faster intervention to patients who have trauma with technique with trochar.


Keywords: chest tube, hemothorax, pneumothorax, trauma

Aykut Eliçora. Evaluation of the small diamater trochar chest tube efficacy in management of traumatic hemothorax and pneumothorax. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 72-75

Sorumlu Yazar: Aykut Eliçora, Türkiye
LookUs & Online Makale