ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Ektopik Gebelikte Kullanılan Tek Doz Metotreksat Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 189-194 | DOI: 10.5505/ktd.2019.04274

Ektopik Gebelikte Kullanılan Tek Doz Metotreksat Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler

Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Ergül Demirçivi Bör, Abdülkadir Turgut, Ateş Karateke
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızın amacı ektopik gebelik tedavisinde uyguladığımız tek doz metotreksat tedavisinin başarı oranını değerlendirmek ve bu başarı oranını etkileyen klinik ve laboratuar faktörlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize 2013 Nisan ile 2018 Nisan arasında ektopik gebelik tanısıyla tek doz metotreksat tedavisi alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra tanı anındaki serum β-hCG değeri, ektopik odak boyutu ile ektopik odaktaki fetal kardiyak aktivite pozitifliği gibi klinik, laboratuar ve ultrasonografik bulgular ile metotreksat tedavisi arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Ektopik gebelik tanısı ile tek doz metotreksat tedavisi yapılan toplam 123 hasta çalışmaya dahil edildi ve hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1(n=97): Tek doz metotreksat ile başarılı tedavi edilen hastalar. Grup 2(n=26): Tek doz metotreksat ile başarı sağlanamayan ve cerrahi müdahale gereken hastalar. Grup 1’deki hastaların MTX tedavisi öncesi ortalama serum β-hCG değeri 3128 ± 2085 mIU/ml iken Grup 2’deki hastaların ortalama değeri 5813 ± 3858 mIU/ml olarak bulundu ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.0001). Ektopik odaktaki fetal kardiyak aktivite Grup 1’de 10 (%10.3) hastada, Grup 2’de ise 7 (%26.9) hastada pozitif bulundu. Toplam 123 hastaya MTX tedavisi uygulandı ve genel başarı oranı 97/123 (%78.8) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek doz metotreksat tedavisi ektopik gebeliğin tedavisi için kullanılan etkin ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Metotreksat tedavisinin başarısını öngören en önemli parametre serum β-hCG düzeyi olup tanı anındaki β-hCG değeri ile medikal tedavinin başarı oranı arasında ters orantı söz konusudur. Ektopik odakta kardiyak aktivitenin gözlenmesi de metotreksat tedavisi için kesin bir kontrendikasyon olmasa da tedavi başarısını azaltan önemli bir parametre olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ektopik gebelik, metotreksat tedavisi, serum b hCG

Factors affecting success of single-dose methotreaxhate treatment in ectopic pregnancy

Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Ergül Demirçivi Bör, Abdülkadir Turgut, Ateş Karateke
Department of Obstetrics and Gynecology, Medeniyet University Göztepe Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evalute the affectiveness of the single-dose methotreaxhate used in the treatment of ectopic pregnancy and and to identify the clinical and laboratory findigns affecting its success.
METHODS: We retrospectively reviewed the patients diagnosed with ectopic pregnancy who received single-dose methotraxhate treatment in between April 2013 and April 2018. The associations of the methotreaxhate treatment with patients’ s demographic characteristics, clinical and laboratory finding like serum β-Hcg levels, size of ectopic mass, fetal cardiac positivity were evaluated.
RESULTS: Mean serum β-hCG levels of Group 1 (included patients succesfully treated with single-dose methotreaxhate,n=97) and Group 2 (included patients could not treated with single-dose methotreaxhate, n=26) prior to methotreaxhate treatment were 3128 ± 2085 mIU/ml and 5813 ± 3858 mIU/ml recpectively. In Group 1, fetal cardiac activity was positive in 10 patients (10,3%) and in Group 2. The cardiac fetal activity was positive in 10 patients (10.3%) in Group 1 and 7 patients (26.9%) in Group 2. In total 123 patients who underwent methotreaxhate treatment the overall success rate of single-dose methotreathate treatment was found as 78.8% (97/123).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Single-dose methotreaxhate treatment is a safe and effective option in ectopic pregnancy therapy. The most significant parameter affecting the success of this treatment is the serum β-Hcg levels having an inverse relation with success rate. The observation of cardiac activity in the ectopic focus has been found to be an important parameter that reduces the success of treatment, although not being a definite contraindication to methotrexate therapy.

Keywords: ectopic pregnancy, methotrexate treatment, b hCG

Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Ergül Demirçivi Bör, Abdülkadir Turgut, Ateş Karateke. Factors affecting success of single-dose methotreaxhate treatment in ectopic pregnancy. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 189-194

Sorumlu Yazar: Taner Günay, Türkiye
LookUs & Online Makale