ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Türkiye’deki Acil Servislerde Çalışan Hekimlerin Yılan Isırıklarına Yaklaşımı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 76-82 | DOI: 10.5505/ktd.2020.03764

Türkiye’deki Acil Servislerde Çalışan Hekimlerin Yılan Isırıklarına Yaklaşımı

Melih Yüksel1, Veysi Eryiğit2, Mehmet Emre Erimşah3, Ulas Karaaslan2, Tunç Büyükyılmaz4, Eylem Ersan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği, Bursa
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Balıkesir
3Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Bolu
4Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Acil Servisi, Balıkesir
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil servis hekimlerinin yılan ısırıklarına karşı yaklaşımını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma acil serviste çalışan hekimlerin demografik özellikleri, çalışma yerleri ve sürelerini, yılan ısırıkları ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını, antivenom kullanıp kullanmadıkları, antivenom kullanma şekillerini, tedavi yaklaşımı ve deneyimlerini araştıran bir anketten oluşmaktadır.
BULGULAR: Çalışmaya 611 hekim katıldı. Hekimlerin 71.4%’ü (n=436) daha önce yılan ısırığı hastasına müdahale ederken, bu oran 42.0 % (n=183) ile en fazla acil tıp uzmanlarında (ATU) idi (p<0.001). Hekimlerin 48.9%’u (n=299) yılan antivenomlarının intravenöz (IV), 32.4%’ü (n=198) ise yarısı yara kenarına/yarısı intramusküler (YYK/YİM) olarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yılan antivenomlarının İV kullanılması oranı, ATU’larda 58.3% (n=123), Acil Tıp Asistanlarında (ATA) 54.0% (n=115) ve pratisyen Hekimlerde (PH)ise 32.6% (n=61) iken YYK/YİM kullanım oranı, PH’ler de 39.6% (n=74), ATU’lar da 31.3% (n=66) ve ATA’lar da ise 27.2% (n=58) olarak bulunmuştur (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada acil servislerde, zehirli yılan ısırıklarının primer tedavisi olan antivenomların yüksek oranda yanlış kullanıldığı saptandı. Bu yüzden hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitimler ile bu konuların yeniden ve ayrıntılı olarak irdelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Acil Hekimleri, Yılan Isırıkları, Yılan Antiserumu

The Attitudes of Emergency Physicians in Turkey towards the Snakebites

Melih Yüksel1, Veysi Eryiğit2, Mehmet Emre Erimşah3, Ulas Karaaslan2, Tunç Büyükyılmaz4, Eylem Ersan5
1Health Sciences University, Bursa Yüksek İhtisas Trainig And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Bursa, Turkey
2Balikesir State Hospital, Department Of Emergency Medicine, Balikesir, Turkey.
3Bolu İzzet Baysal State Hospital, Department Of Emergency Medicine, Bolu, Turkey
4Balikesir Ataürk State Hospital, Department Of Emergency Medicine, Balikesir, Turkey.
5Balıkesir Universitey Medical Faculty, Department Of Emergency Medicine, Balıkesir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the attitudes of emergency physicians towards snakebites.
METHODS: This study includes a questionnaire aiming to examine emergency physicians’ knowledge, skills and experience regarding snakebites as well as demographic characteristics. It also aims to identify the causes of shortcomings in the management of emergency department (ED).
RESULTS: A total of 611 physicians participated in the study. 71.4% of physicians (n = 436) experienced snakebite cases before. Emergency medicine specialists (EMS) had the highest rate 42.0% (n = 183) (p <0.001). 48.9% (n = 299) of the physicians stated that snake antivenoms should be used intravenously (IV), whereas 32.4% (n = 198) declared that snake antivenoms should be used as half wound edge / half intramuscular (HWE / HI). The rate of IV use in snake antivenoms was found to be 58.3% (n = 123) in EMSs, 54.0% (n = 115) in emergency medicine residents (EMR), and 32.6% (n = 61) in general practitioners (GP), while the rate of HWE / HI use in snake antivenoms was 39.6% (n = 74) in GPs, 31.3% (n = 66) in EMSs, and 27.2% (n = 58) in EMRs (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We report high rates of misuse of antivenoms, the primary treatment of venomous snake bites, which is thought-provoking. This issue should be examined in detail through both undergraduate and postgraduate trainings.

Keywords: Emergency Department, Emergency Physicians, Snakebites, Snake antivenom,

Melih Yüksel, Veysi Eryiğit, Mehmet Emre Erimşah, Ulas Karaaslan, Tunç Büyükyılmaz, Eylem Ersan. The Attitudes of Emergency Physicians in Turkey towards the Snakebites. Kocaeli Med J. 2020; 9(1): 76-82

Sorumlu Yazar: Melih Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale