ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Trakeostomi Öncesi Boyun Yapılarının Değerlendirilmesi ve Trakeostomi Yönteminin Belirlenmesinde Ultrasonun Etkinliği: Perkütan veya Cerrahi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 113-118 | DOI: 10.5505/ktd.2018.43760

Trakeostomi Öncesi Boyun Yapılarının Değerlendirilmesi ve Trakeostomi Yönteminin Belirlenmesinde Ultrasonun Etkinliği: Perkütan veya Cerrahi?

Aykut Sarıtaş, Çiler Zincircioğlu, Pelin Uzun Sarıtaş, Uğur Uzun, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu
S.b.ü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, cerrahi trakeostomi veya PDT kararını vermede ultrasonla boyun muayenesinin etkisini ve PDT'ye bağlı komplikasyon oranlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 2015-2017 yılları arasında 72 hasta dahil edildi. Tüm veriler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki elektronik veri tabanından tarama yapılarak elde edilmiştir. US, krikoid kıkırdakların, trakea halkalarının, tiroidin ve vasküler yapıların konumunu belirlemek için kullanılmıştır. US ile yapılan boyun muayenesinden sonra uygun olmayan olgulara cerrahi trakeostomi kararlaştırıldı.
BULGULAR: İki yıl içinde 72 hastaya trakeostomi kararı alındı. Ultrason ile boyun muayenesinden sonra 13 hastaya (% 18) cerrahi trakeostomi uygulandı. Dört hastaya vasküler yapılar, 7 hastaya trakeal halka tespitinde zorluk ve 2 hastaya geniş tiroid dokusu nedeniyle cerrahi trakeostomi kararı alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrason vasküler yapılar da dahil olmak üzere boyun bölgesinin anatomisi hakkında bilgi sağlar. Boynun ultrason ile muayenesi komplikasyonları azaltmada ve gerçekleştirilmesi zor olabilecek perkütan dilatasyonal trakeostomiyi belirlemede etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, Trakeostomi, Yoğun Bakım Ünitesi, Perkütan Dilatasyonal Trakeostomi, Cerrahi Trakeostomi

The Efficacy of Ultrasound to Evaluate The Neck Structures Before Tracheostomy and To Determine The Methods of Tracheostomy: Percutaneous or Surgical?

Aykut Sarıtaş, Çiler Zincircioğlu, Pelin Uzun Sarıtaş, Uğur Uzun, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu
Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the influence of neck examination with ultrasound on making the decision of surgical tracheostomy or PDT and complication rates due to PDT.
METHODS: This restrospective study was included 72 patients between 2015-2017 years. All the data was obtained by scanning from the electronic data base in Tepecik Training and Research Hospital. US was used to identify the position of the cricoid cartilages, trachea rings, thyroid and vascular structures. After the neck examination with US, surgical tracheostomy was decided on unsuitable cases.
RESULTS: Tracheostomy decision was made to 72 patients with in 2 years. After the US neck examination, 13 patients (%18) underwent surgical tracheostomy. Surgical tracheostomy decision was made in 4 patients due to vascular structures, in 7 patients due to the difficulty of identifying tracheal rings and in 2 patients due to the thyroid gland.
DISCUSSION AND CONCLUSION: US provides information regarding the anatomy of the neck region, including vascular structures. US examination of the neck is effective in reducing complications and determining percutaneous dilatational tracheostomy which may be difficult to perform.

Keywords: Ultrasound, Tracheostomy, Intensive Care Unit, Percutaneous Dilatational Tracheostomy, Surgical Tracheostomy

Aykut Sarıtaş, Çiler Zincircioğlu, Pelin Uzun Sarıtaş, Uğur Uzun, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu. The Efficacy of Ultrasound to Evaluate The Neck Structures Before Tracheostomy and To Determine The Methods of Tracheostomy: Percutaneous or Surgical?. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 113-118

Sorumlu Yazar: Aykut Sarıtaş, Türkiye
LookUs & Online Makale