ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Sisplatin ve dosetaksel kullanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda inme sıklığının değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 11-15 | DOI: 10.5505/ktd.2018.59454

Sisplatin ve dosetaksel kullanan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda inme sıklığının değerlendirilmesi

Serhan Yıldırım1, Zahide Yılmaz1, Ülkü Türk Börü2
1SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2SBÜ İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme, beyin damar hastalığını takip ederek ortaya çıkan klinik bir durumu, ani bir nörolojik yetersizliği ifade eder ve hasarın patolojisine göre iskemik ve kanayıcı olarak iki alt gruba ayrılır. Sisplatin ve dosetaksel çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, sisplatin ile birlikte dosetaksel alan küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında tedavi esnasında veya sonrasında inme sıklığını araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı olan ve 21 günde bir en az 6 kür sisplatin 75mg/m2 ile birlikte dosetaksel 75mg/m2 tedavisi alan ve 18 yaşından büyük hastalar ileriye dönük olarak 6 ay süre ile takip edildi. Çalışmaya alınan hastaların ne zaman tanı aldığı, metastazı olup olmadığı sorgulandı ve nörolojik muayenesi yapıldı. İlaç tedavisi tamamlandığında hastaların tedavi esnasında ve sonrasında inme geçirip geçirmediği, inme geçirdi ise türü (hemorajik/iskemik) sorgulandı.
BULGULAR: İzlem süresinde hastaların 6 (%3) tanesinde iskemik inme gelişti. Bu hastaların 4’ü (%2,3) erkek, 2’si (%7,7) kadındı. 61 (%31) hastada lenf nodu, 25 (%12,7) hastada beyin, 24 (%12,2) hastada kemik, 7 (%3,6) hastada sürrenal, 4 (%2) hastada karaciğer metastazı saptandı. Beyin ve kemik metastazı olması ile iskemik inme arasında ilişki saptanmadı (sırasıyla p=0,075, p=0,169, p=0,112).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Sisplatin ve dosetaksel alan küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda kanserin kendisi ya da tedavilerin yan etkisi ile beyin damar hastalıkları neredeyse 10 kata kadar artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, küçük hücreli akciğer kanseri, sisplatin, dosetaksel

Evaluation of stroke frequency in non-small cell lung cancer patients receiving cisplatin and docetaxel

Serhan Yıldırım1, Zahide Yılmaz1, Ülkü Türk Börü2
1Derince Training and Research Hospital, TR Ministry of Health, Neurology Clinic, Kocaeli, Turkey
2İstanbul Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, TR Ministry of Health, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Stroke refers to a clinical condition following cerebrovascular disease and a sudden neurological failure. It's divided into two subgroups according to damage pathology. Cisplatin and docetaxel are drugs used in various cancer treatments. In this study, we aimed to investigate the frequency of stroke in non-small cell lung cancer patients receiving docetaxel with cisplatin during and after the therapy.
METHODS: Patients, over 18 diagnosed with non-small cell lung cancer and receiving at least six therapies of docetaxel(75mg/m2) and cisplatin(75mg/m2) in every 21 days, were monitored prospectively in Medical Oncology Clinique for 6 months. Patients were questioned when they were diagnosed with cancer and if they have metastases, then the neurological examination was performed. When the drug treatment was completed, the patients were questioned as to whether they experienced stroke during or after the therapy. If they experienced stroke, its type (hemorrhagic / ischemic) was examined.
RESULTS: During the follow-up period, ischemic stroke developed in six (3%) of the patients. Four of these patients(2.3%) were male, two (7.7%) were female. Lymph node metastasis in 61 (31 %) patients, brain metastasis in 25 (12.7%), bone metastasis in 24 (12.2%), surrenal metastasis in 7 (3.6 %) and liver metastasis in 4 patients (2 %) were determined. There wasn't correlation between brain and bone metastasis and ischemic stroke (p = 0,075, p = 0,169, p = 0,112, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cisplatin and docetaxel use in patients with non-small cell lung cancer increase cerebrovascular diseases up to ten folds due to the cancer itself or side effects of treatments.

Keywords: Stroke, Non-small cell lung cancer, Cisplatin, docetaxel

Serhan Yıldırım, Zahide Yılmaz, Ülkü Türk Börü. Evaluation of stroke frequency in non-small cell lung cancer patients receiving cisplatin and docetaxel. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 11-15

Sorumlu Yazar: Serhan Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale